počet produktů: 0
cena: 0 CZK
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 5
dnes: 125
týden: 936
celkem: 918301
CERTIFIKÁTY
     
 
   
 
  
 
 
 

Obchodní podmínky

Tyto podmínky nákupu pro spotřebitele platí pro nákup v internetovém obchodě www.vozdek.eu.

Prodávajícím a provozovatelem eshopu je Pavel Vozdek se sídlem Poříčí 566, 517 01 Solnice a provozovnou Vašátkova 15, 517 01 Solnice, IČO 44540764. Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Viz také ustanovení § 419 občanského zákoníku. (Dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito níže uvedenými podmínkami nákupu a sdělením před uzavřením smlouvy, a že s nimi souhlasí. Stejně tak kupující tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem zpracování osobních údajů a že souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže. Tyto podmínky nákupu jsou pak i nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím přes eshop anebo telefonicky.

 

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím objednání přes eshop či telefonicky dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní a marketingové činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 1820 občanského zákoníku

  • Každá ze stran sama nese své náklady komunikace na dálku.
  • Záloha je od kupujícího vyžadována, jestli není vysloveně stranami domluveno jinak (například platba na dobírku, nebo platba až po dodání zboží a vystavení faktury).
  • Kupující může využít práva odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží na základě písemného odstoupení doručeného prodávajícímu na výše uvedenou adresu anebo elektronicky na emailovou adresu tanereznam.cz. Kupující musí vrátit zboží úplné, nepoškozené a ve stavu, v jakém zboží sám převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnostmi v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku. Kupující po odstoupení neprodleně vrátí zboží na výše uvedené adrese prodávajícího a to osobně po domluvě nebo za pomoci dopravce. Zboží vrácené dobírkou prodávající nepřebírá. Kupující v případě odstoupení hradí veškeré náklady spojené s vrácením zboží - zejména možné náklady na dopravu zboží nebo jejich část, která nebyla hrazena kupujícím, rozdíl cen dopravy za dodání zboží prodávajícím kupujícímu, jestliže kupující nezvolil nejlevnější způsob dopravy dle ustanovení § 1832 odst. 2 občanského zákoníku, administrativní a technické náklady spojené s převzetím od dopravce a opětovným naskladněním zboží, možné náklady za platbu za vrácení kupní ceny zboží a případně náhradu za snížení hodnoty zboží dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku. Náklady na dopravu se řídí příslušnými ceníky přepravce a kupující je uhradí přímo přepravci při odeslání zboží. Kupující nemůže odstoupit v případě, že se nejedná o zboží uvedené v ustanovení § 1837 občanského zákoníku - například zboží podléhající rychlé zkáze, nebo zboží, které je uzavřeno v hygienickém obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a hygienických důvodů jej není možno vrátit. Zaplacenou kupní cenu po odečtení výše uvedených nákladů a náhrady vrátí prodávající kupujícímu až po převzetí zboží a to způsobem, kterým ji přijal.

 

Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího přes objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky. Kupní smlouva vzniká potvrzením prodávajícího o akceptaci odeslané objednávky kupujícího, popř. potvrzením prodávajícího o akceptaci telefonické objednávky kupujícího na základě výběru z eshopu. Kupující vysloveně bere na vědomí a souhlasí s tím, že odeslání objednávky bez akceptace prodávajícím nezakládá nárok kupujícího na objednané zboží, či případně jiné nároky kupujícího jako je náhrada případné škody.

 Cena a způsob úhrady kupní ceny

Zboží je prodáváno za ceny uvedené v eshopu. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době vytvoření objednávky zboží kupujícím. Náklady na dopravu jsou uvedeny v eshopu při volbě způsobu dopravy kupujícím při objednávání zboží. Způsob úhrady kupní ceny za zboží je uveden v eshopu při objednávání zboží. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a všech slev. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně již zaplacené peněžní plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí obvykle 5 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2-3 pracovních dní ode dne obdržení objednávky. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Doba použitelnosti

Na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném je vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba použitelnosti.

 

Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění může kupující uplatňovat písemně na výše uvedené adrese anebo elektronicky na emailové adrese taner@seznam.cz . Práva a povinnosti stran z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem zejména pak ustanoveními § 2165 až § 2174 občanského zákoníku.

 

Závěrečná ustanovení

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z uzavřené kupní smlouvy na třetí osobu.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Tyto podmínky nákupu nabývají platnosti a účinnosti dne 1. září 2018. Tyto podmínky nákupu je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Ty pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti podmínek nákupu pozdějších.

 

 
X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nesouhlasím